Shuji Terayama – 1977 – Marudororu no uta – Les Chants de Maldoror